שירותי ייעוץ הנדסיים

חוות דעת מומחה

ייעוץ וליווי ליזם / לקבלן בפרוייקטים של בנייה

כמהנדס מומחה אני מביא לחוות הדעת נקודת מבט אובייקטיבית יחד עם הבנת התהליך.  וזאת תוך כדי בדיקת נכונותה של התביעה וזכאותה.

בהצעת השירות יתרון כפול:
  - הכנת חוות הדעת בתהליך מובנה, עקבי ויעיל. 
  - סיוע ללקוח בקבלת החלטה מושכלת לדרך המתאימה לפעולה.
 
התהליך המשמש להכנת עדות מומחה:
  -  ארגון מידע על הפרויקט.
  -  ניתוח של המידע.
  -  הכנת הצגה משכנעת של הנושא.
  -  הגשת חוות הדעת והמסמכים התומכים בלקוח.

ייעוץ וחוות דעת ניתנים בתחומים הבאים:
  -  ניתוח הגורמים, ההשפעות והעלויות בעיכוב ביצוע של פרויקטי בנייה.
  -  ניתוח נזק ישיר וכתוצאה משינויי תנאים, הפרעות וכשלים.
  -  ניתוח של עלות סיום שלב העבודה עקב הפסקת התקשרות חוזית.
  -  סיוע וליווי בתהליכי התחשבנות בעת סיום פרוייקט בנייה.
  -  אבחון וניתוח נזקים כתוצאה מליקויי בניה.

 

ניתוח עיכוב של פרוייקט
  -  איתור הנתיב הקריטי של הפרוייקט במהלך עבודת הבניה.
  -  איתור גורמים שורשיים לעיכובים בפרויקט.
  -  חישוב והערכה של והעלויות הקשורות לעיכובים בבנייה.

ניתוח הארכה, קיצור, או זירוז של זמן ביצוע לפרוייקט מבסיס החוזה
  -  קביעה אילו עיכובים הם קריטיים להשלמה הכוללת של הפרוייקט.
  -  מיפוי ואיתור אירועים שאינם מעכבים ושאינם מספקים בסיס לזכאות    
     ולהארכה של זמן החוזה.

הערכת השפעתם של מתן הוראות לשינויים ולשינוי היקף העבודה 
  -  הערכת ההשפעה על לוח הזמנים של הפרוייקט.
  -  חישוב  העלויות הקשורות בעיכוב השלמת הפרויקט.
  -  ניתוח וחישוב  אובדן יעילות ותפוקה.

 ניתוח נזק כתוצאה משינוי תנאים באתר העבודה
  -  מיפוי ואיתור גורמים שורשיים לשיבושים, לעיכובים ולחוסר יעילות בעבודה.
  -  הערכת עלויות הנובעות משיבוש עבודה, מעיכובים, מעבודה נוספת, ומחוסר יעילות.
  -  הערכת  תביעות נוספות לתקורה, כמו - עלויות הנובעות מאיבוד הזדמנות עסקית.

הכנה וניתוח  של עלות סיום ושל הפסקת התקשרות חוזית
  -  חישוב עלויות הפסקת עבודה של קבלן, חישוב עלות עבודת הקבלן.
  -  חישוב עלויות הכרוכות בביצוע השלמת העבודה.